You are here:

Målgruppe

På Solstriben indskrives børn/unge, der har dyb mistillid til voksne på baggrund af oplevelser fra hjemmet. Børnenes opvækst har typisk været præget af utallige svigt og mistrivsel, hvilket har ført til en stærkt truet personlighedsudvikling. De fremtræder grænsesøgende og har svært ved at indgå i sociale sammenhænge. De har en uregelmæssig udviklingsprofil og har ikke lært at knytte sig til andre i et varigt, dybt og følelsesmæssigt forhold.

Ligeledes indskriver Solstriben børn, som udviser overfladisk og ukritisk tilknytning overfor alle, både kendte som ukendte mennesker, uden at denne adfærd bliver forpligtende for barnet. Børnene har typisk en problematisk relationsforståelse og er ikke i stand til at knytte varige forbindelser, uden pædagogisk støtte.

De indskrevne børn/unge vil typisk udvise asocial adfærd og have stort behov for trygge rammer, professionel pædagogisk tilgang i form af omsorg og relevante metoder.

fysiske-rammer-1
pexels-julia-m-cameron-4145354

Solstriben henvender sig derfor til børn/unge med:

Solstribens målgruppes minimumsalder er fra starten af den skolepligtige alder, altså skal barnet have, som udgangspunkt, et konkret skoletilbud for at kunne indskrives.

Pædagogik

I det pædagogiske arbejde på Solstriben vægter vi ligeværdighed og respekt børn og voksne imellem.  Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og det udviklingstrin, barnet befinder sig på, hvilket bl.a. betyder, at vi i dagligdagen graduerer de enkelte aktiviteter sådan, at de passer til barnets udvikling.

Som personale er det vigtigt, at vi giver barnet muligheder for læring og udvikling, og støtte dem undervejs. Det gør vi ved at arbejde med læring i det formelle rum og i det uformelle rum, dvs. at pædagogerne skal lære børnene regler og normer for, hvordan man skal omgås andre mennesker. De skal vejlede børnene i sociale sammenhænge, så børnene kan tilegne sig redskaber for social omgang og derved fremme sine sociale kompetencer og løse egne konflikter. Vi tror på, at børnene besidder egne kompetencer, der blot skal fremmes med den rette vejledning og stimuli. Målet er, at udvikle et meningsfuldt liv med størst mulig grad af selvdefineret livskvalitet med respekt for andre mennesker. For yderligere at fremme udviklingen af egen identitet og personlighed arbejdes der med styrkelsen og udvikling af de sociale relationer i børnegruppen samt udvikling af sociale netværk. Derfor vægter vi også samarbejdet mellem lokale skoler, idrætsforeninger og lokalmiljøet meget højt.

pexels-johannes-plenio-3027577

På Solstriben sætter vi fokus på anerkendende relationer  i et involverende pædagogisk miljø, med barnet i centrum. Vores pædagogiske linje har basis i et hjemmemiljø, som indeholder tillid og respekt børn og voksne imellem. Vi fokuserer altid på, at skabe en sikker base med struktur og genkendelighed i hverdagen, hvor børn føler sammenhold, nærvær, tryghed og omsorg.

Vores mål er at skabe et miljø, hvor børnene bliver i stand til at kunne håndtere krav, normer og de ”spilleregler”, som det omgivende samfund stiller dem. Børnene skal blive i stand til at kunne fungere selvstændigt, således at de kan træffe ansvarlige og kompetente valg, der øger deres trivsel og livskvalitet, og udvikle børnene til at indgå i samfundet med de forudsætninger de har.

Solstriben er en opvækstinstitution, hvor de anbragte børn ofte bor i mange år. Børnene er alle indskrevet på skoler og et fritidstilbud i lokalmiljøet. For at sikre den bedst mulige indflydelse på barnets eget liv, tilrettelægger Solstriben hverdagen således, at barnet får optimal mulighed for medinddragelse. Der tages således udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer, interesser, udviklingspotentialer og udviklingsplaner.

Alle børn har en primærpædagog, der dels sørger for at alle de praktiske foranstaltninger bliver taget hånd om, dels har ansvaret for at barnet bliver hørt og taget alvorligt. Der lægges ligeledes stor vægt på en struktureret hverdag med en genkendelig rytme, dog således, at hverdagen er spændende og varieret.

På månedlig basis gennemføres ungesamtaler med primærpædagoger. I samtalerne vil der være fokus på støtte ift. de øjeblikkelige vanskeligheder og samtidig give de unge mulighed for at få øget indsigt og flere handlemuligheder. Der vil være fokus på at sætte barnet i stand til at løse opstående problemer ved egen hjælp.

Ligeledes gennemføres der husmøder en gang om måneden, hvor alle i huset deltager, evaluerer og debatterer hverdagens rutiner, samt gøremål.